Szerződési feltételek, Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat

Üdvözöljük Önt a Marben Gamba Kft. (továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett www.manocipo.hu weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) szabályozza és ismerteti az érdeklődő, a webáruház szolgáltatásait felhasználó, a webáruház szolgáltatásait igénybe vevővel (továbbiakban: Vásárló) a webáruház általános működési elveit, a webáruház által nyújtott szolgáltatások használati / felhasználási feltételeit.

Amennyiben felhasználója szeretne lenni a Webáruházunknak vagy vásárolni szeretne a Webáruházunkból, kérjük figyelmesen olvassa végig jelen ÁSZF –et, és kizárólag abban az esetben vásároljon, vagy vegye igénybe a Webáruházunk által nyújtott szolgáltatásait, amennyiben jelen ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve a jelen általános szerződési feltételek összes pontját.

 

Az Üzemeltető és a Vásárló között létrejövő szerződés nyelve magyar. A létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre 

Vásárló a Webáruház böngészésével, használatával, egyben ráutaló magatartásával,  a megrendelése rögzítésével tudomásul veszi, és elfogadja jelen ÁSZF alábbi pontjait:

 

1. Az Üzemeltető

 

Cég neve: Marben Gamba Kft

Cég székhely: 2143 Kistarcsa, Móra Ferenc u 89/1.

Cég üzlete: 2143 Kistarcsa, Móra Ferenc u 89/1.

Cég adószáma: 23080144-2-13

Cég közösségi adószáma: HU23080144

Cég cégjegyzékszáma: 13-09-166283

Cég Iparkamara regisztrációs száma: BU23080144

Cég Adatvédelmi nyílvántartási száma: NAIH-76845/2014, NAIH-76846/2014

Cég bankszámla száma: OTP Bank 11713184-20000497

Cég vezető tisztségviselője: Nagy Gyöngyi Margareta

Cég kapcsolattartója: Hegedüs Ádám

Cég email elérhetősége: info[kukac]manocipo.hu

Cég TELEFON elérhetősége: 06 30 940 60 64

 

2. Felelősség

 

Vásárló elfogadja, az Üzemeltető nem vállal felelősséget a webáruház Vásárlói használatából adódó kockázatokért. Üzemeltető kizár és elutasít minden felelősséget a Vásárló által tanúsított magatartási formákat illetően, mely magatartási formákért Vásárló maga kizárólagosan felelős.

Az Üzemetető a Vásárló általi regisztráció, megrendelési folyamat alatt a Vásárló által leközölt adatok valódiságát jogosult, de nem köteles ellenőrzi, ezen adatok valódiságáért az azt megadó Vásárló felel.

Az E-mail címe megadásakor Vásárló felelősséget vállal, hogy az általa megjelölt e-mail címről ő maga veszi igénybe Üzemeltető szolgáltatásait. Minden nemű felelősségvállalás a regisztrációba, vagy a megrendelési folyamatban bevont E-mail címet érintően, az E-mail fiókot regisztráló személyt illeti meg. Amennyiben jogi sérelemre kerül sor, az Üzemeltető minden segítséget biztosít az eljáró hatóságoknak a jogsértő ügylet / személy személyazonosságának ellenőrzésével / feltárásával kapcsolatban. Az ÁSZF jelen pontjának be nem tartása kapcsán. Üzemeltető jogosult a Vásárlói regisztráció, vagy hírlevélre történő feliratkozás törlésére, mely esetben Üzemeltető semmilyen nemű / felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért nem felel.

A Vásárló a honlap / webáruház használatával kötelezettséget vállal, hogy a honlap / webáruház használat során harmadik személyek jogait, vagy egyéb jogszabályokat közvetett, vagy közvetlen módon sem sértse meg.

 

3. Az információk tulajdonjoga

 

Tájékoztatjuk, hogy az Üzemeltető birtokolja a Webáruházban található / látható információkat. A Webáruház oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. A Webáruház /weboldal tartalmai és adatai semmilyen módon nem tárolhatóak, a honlapunkra feltöltött képi anyagok, szövegeknek az Üzemeltető beleegyezése nélküli felhasználása jogi következményekkel jár. Az Üzemeltető hozzájárulása nélkül nem megengedett a Webáruházban megjelenő tartalmak, információk, árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása, ismételt megjelentetése. Fentiek be nem tartása jogkövetkezményekkel jár, szükség esetén bírósági úton érvényesítjük jogainkat.

 

Bármely regisztráló fél, aki regisztrál a www.manocipo.hu weboldalon, az Adatvédelmi nyilatkozatot, ÁSZF –et elfogadottnak tekinti, a Webáruház szolgáltatásait igénybe véve ráutaló magatartás formájában elfogadja, egyetért az ÁSZF –ben rögzített összes ponttal.

 

4. Adatkezelés

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Ön a Marben Gamba Kft. (székhely: 2143 Kistarcsa, Móra F. u. 89. cégjegyzékszám: 13-09-166283 adószám: 23080144-2-13, mint „Üzemeltető”, továbbiakban:„Üzemeltető”) által üzemeltetett www.manocipo.hu (továbbiakban: weboldal) honlapon történő vásárlás, regisztráció, a weboldal használata során személyes adatokat ad meg, melyeket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Eker. tv.”), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Grt.”), a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Számv. tv.”), az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: „Áfa tv.”), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: „Fgy. tv.”), valamint a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény („Postatv.”)  alapján kezelünk. Az előírásoknak megfelelően ezúton tájékoztatjuk a személyes adatai kezeléséről, jogai gyakorlásának lehetőségéről.

A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a weboldal Üzemeltető által alkalmazott adatkezelési és adatvédelmi elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A Marben Gamba Kft. (székhely: 2143 Kistarcsa, Móra F. u. 89. cégjegyzékszám: 13-09-166283 adószám: 23080144-2-13, mint Adatkezelő, továbbiakban: Adatkezelő) a weboldalon webáruházat üzemeltet, amelynek során a weboldalra látogatók és a weboldalon regisztrálók (továbbiakban: Érintettek) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben az Üzemeltető Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket a weboldalon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az Érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Adatkezelő tiszteletben tartja weboldala látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli.

Jelen Szabályzat célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Az Érintettek a weboldal használata során a weboldal használatával ráutaló magatartásként az adatok megadásakor elfogadják alábbiakat, és hozzájárulnak az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez. Az adatok megadása önkéntes. Ön nem köteles megadni a személyes adatait, de azok hiányában sajnos nem tud vásárolni a weboldalon.

A WEBOLDALT ÜZEMELTETŐ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE:

Név: Marben Gamba Kft.
Székhely: 2143 Kistarcsa, Móra F. u. 89.
Levelezési és postacím: 2143 Kistarcsa, Móra F. u. 89.
Cégjegyzékszám: Cg.13-09-166283
Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróságnál bejegyezve.
Adószám: 23080144-2-13
Közösségi adószám: HU23080144
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-76845/2014, NAIH-76846/2014
Iparkamarai regisztrációs szám: BU23080144
E-mail: info@manocipo.hu
Szerver, tárhely: Tárhelypark Kft., 1122 Budapest, Gaál József út 24. e-mail: info@tarhelypark.hu

 

A KEZELT ADATOK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA

 

4.1.Regisztráció a honlapon

4.1./I. A kezelt adatok

kötelező: e-mail cím, felhasználónév, megjelenített név

Számlázási cím(ek):

kötelező: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, cím (ország, irányítószám, helység, utca, házszám)

nem kötelező: adószám

Szállítási cím(ek):

kötelező: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, cím (ország, irányítószám, helység, utca, házszám)

Felhasználó által megadott jelszó (titkosítva tárolva)

 

4.1./II. Adatkezelési cél

- online termékértékesítés,

- a vásárlás és a fizetés dokumentálása,

- a számviteli kötelezettség teljesítése,

- a felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás,

- a megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése, számlakiállítás,

- a fizetés lebonyolításának lehetősége, az online fizetés során a visszaélés, a gyanús tranzakciók kiszűrése.

 

4.1./III. Az adatkezelés időtartama:

 

a szerződés teljesítéséig,az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az Adatkezelő az adatokat a vásárlás időpontját követően, a Ptk. 6.22. § alapján 5 év múlva törli.

Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulás-ától függetlenül csak a felhasználói fiók megszűnését követően 8 év múlva törli.

A hozzájárulást az info@manocipo.hu e-mail címre küldött üzenettel bármikor vissza lehet vonni.

 

4.1./IV. Az adatkezelés jogalapja:

 

Online termékértékesítés  esetén az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján

a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása során jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Számvit. tv. 169.§ (2) bekezdése és  az Áfa tv. 169.§ alapján

a felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattar-tás és a megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése során
az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján

az online fizetés során a visszaélés, a gyanús tranzakciók kiszűrése esetén jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján

 

4.2. E-mailes, telefonos ügyfélszolgálat üzemeltetése során megadott személyes adatok

4.2./I.   A kezelt adatok:

e-mail cím, név, lakcím (ország, város, irányítószám, utca, házszám), telefonszám és az ügyfélszolgálathoz emailben beérkezett, a felhasználóra, vagy más érintettre vonatkozó egyéb személyes adat és az ügy körülményei.

 

4.2./II. Adatkezelési cél:

A https://manocipo.hu/kapcsolat linken található kapcsolat-felvételre érkező ügy kivizsgálása és pontos dokumentálása, vagy a telefonos ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetés pontos dokumentálása  annak érdekében, hogy az Adatkezelő rendelkezésére álljanak azok a kérések és észrevételek, amelyek az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatosak. Az emailen történő kommunikáció archiválásra kerül, így bármely utólagos kérdés vagy vita esetén az információk eredeti formájukban rendelkezésre állnak és szükség esetén az üggyel összefüggésben az Adatkezelő kapcsolatba tud lépni a felhasználóval.

 

 

4.2./III. Az Adatkezelés időtartama:

 

Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában
az Adatkezelő az ügyfélszolgálathoz e-mailen beérkezett kérés Adatkezelőhöz történő megérkezésének napját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli.
Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulás-ától függetlenül csak az ügy Adatkezelőhöz történő megérkezésének napját  köve-tő 8 év múlva törli.

A hozzájárulást az info@manocipo.hu e-mail címre küldött üzenettel bármikor vissza lehet vonni.

 

4.2./IV.             Az Adatkezelés jogalapja:

Az ügyfélszolgálati tevékenységek során kezelt adatok  kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján,  jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és a Fgy. tv. 17/A.§ alapján.

 

4.3. Panaszkezelés során megadott személyes adatok:

4.3./I.   A kezelt adatok:

a) a fogyasztó neve, lakcíme,

b) a panasz előterjesztésének ideje, módja,

c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d) az Adatkezelő nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

e) a fogyasztó aláírása (kivéve ha e-mailen, vagy telefonon terjesztették elő a panaszt),

f) a jegyzőkönyv felvételének ideje,

 

4.3./II. Adatkezelési cél:

 https://manocipo.hu/kapcsolat link-en található kapcsolat-felvételre érkező panasz körülményeinek kivizsgálása és pontos dokumentálása, vagy a telefonos ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetés pontos dokumentálása, vagy a panaszkönyvbe tett bejegyzés dokumentálása annak érdekében, hogy az Adatkezelő rendelkezésére álljanak azok a kérések és észrevételek, amelyek az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatosak. A kommunikáció archiválásra kerül, így bármely utólagos kérdés vagy vita esetén az információk eredeti formájukban rendelkezésre állnak és szükség esetén az üggyel összefüggésben az Adatkezelő kapcsolatba tud lépni a felhasználóval.

 

4.3./III. Az Adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyv-et és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni
Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a panaszbejelentés megtételét követő 8 év múlva törli.

 

4.3./IV. Az Adatkezelés jogalapja:

A panaszkezelési tevékenységek során kezelt adatok  kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján,  jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és a Fgy. tv. 17/A.§ alapján.

 

 

4.4. Facebook oldalon megadott személyes adatok:

4.4./I.   A kezelt adatok:

Kommentek és üzenetek a Manócipő Gyerekcipő Facebook oldalon: https://www.facebook.com/manocipo

 

4.4./II. Adatkezelési cél:

A fogyasztók kommenteket és üzeneteket tudnak küldeni az adatkezelőnek a Facebookon keresztül. Az Adatkezelő vagy az Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó megválaszolhatja a kérdéseket és a kommenteket, amennyiben ez szükséges. (A Facebook nem minősül a fogyasztói panaszok kezelése hivatalos fórumának.)

4.4./III. Az adatkezelés időtartama:

Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat az Adatkezelő a kommunikáció időpontját követően, a Ptk. 6.22. § alapján 5 év múlva törli.

 

4.4./IV. Az adatkezelés jogalapja:

az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

Az Adatkezelő általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv..) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintettek önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. Az adatkezeléshez hozzájárulást az Érintettek az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelés célja a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Az Adatkezelő az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve ha az Érintett feliratkozott a hírlevélre, akkor hírlevél küldés érdekében használja fel.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Érintettek jogainak védelme.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e bekezdésben leírt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – ha csak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Érintett személyes adatainak kezelése a weboldalra oldalra történő regisztrációval kezdődik és a regisztráció törléséig tart. Az Érintett a regisztráció törlését, adatainak módosítását bármikor kérheti az info@manocipo.hu e-mail címen, az Adatkezelő 7 napon belül köteles módosítani vagy törölni az adatokat. A regisztrációt az Érintett bármikor saját maga is törölheti, a Fiókod menüpontban megtalálható „regisztráció törlése” gombra kattintva. Az Érintett személyes adatait az Érintett is bármikor módosíthatja, bejelentkezés után a Fiókom menüpontra kattintva.

A weboldal Üzemeltető Adatkezelő viszont nem törölhet olyan adatokat melyek megőrzésére jogszabály kötelezi. (pl. a számviteli jogszabályokban meghatározott számla megőrzési kötelezettség). 

A hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről leiratkozásig tart.

A naplózott adatokat a rendszer - az utolsó látogatás kivételével, melyet automatikusan felülír  a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

A megadott és technikai adatokat az Adatkezelő illetve az Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át, kivéve abban az esetben, ha az a megrendelés teljesítéséhez feltétlenül szükséges. (A Magyar Postának és a GLS Futárszolgálatnak adatokat adunk át a szállítás sikeressége érdekében, mint pl. az Érintett nevét, szállítási címét, e-mail címét és telefonszámát)

A megrendelések teljesítése érdekében a weboldalt Üzemeltető adatfeldolgozót (pl. fuvarozó vállalat, könyvelő) vesz igénybe. A Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős, de azok mindent megtesznek a személyes adatok védelméért.

A weboldalt Üzemeltetőn kívüli adatfeldolgozók:

Futárszolgálati tevékenység: Magyar Posta Zrt.,1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cégjegyzék-szám: Cg. 01-10-042463, www.posta.hu

Futárszolgálati tevékenység: GLS Hungary Csomag-Logisztikai Kft., 2351 Alsónémedi, Európa u. 2. Cégjegyzék-szám: Cg. 13-09-111755, https://gls-group.eu/HU/hu/home

Könyvelés: Cont-Roll Pont Kft Máth Miklós 2145 Kerepes, Rózsavölgyi út 16. regisztrációs száma: 197452

Adatbiztonság:

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa az Érintettek által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére. Annak érdekében, hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá az adataihoz, az Adatkezelő az alábbiak szerint biztosítja a személyes adatok megőrzését és akadályozza meg az illetéktelen hozzáférést: a szerverhez és a számítógépekhez való hozzáférés jelszóval védett.

Webanalitika, technikai adatok:

Az Adatkezelő igénybe veszi a Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043), amely részese az EU-U.S. adatvédelmi pajzsnak (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Google Analytics, Google Adwords, a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) webanalitikai szolgáltatását.

A weboldal böngészése közben technikai adatokat gyűjtünk az Érintettről, mint például az Érintett IP címe, használt operációs rendszer, böngésző, egyéb analitikai adatok. Az így nyert adatokhoz az Érintett nem, csak a Szolgáltató fér hozzá. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az Érintett személyére ezekből az adatokból nem lehet következtetni, hiszen ezeket az információkat a Szolgáltató kizárólag a weboldal technikai üzemeltetése érdekében valamint statisztikai célokra használja fel. Ezeket az adatokat személyes azonosításra nem tudja és nem is használja fel a weboldal Üzemeltető Adatkezelő.

Regisztráció során kötelezően megadandó adatok:
felhasználónév, jelszó, e-mail cím, teljes név, számlázási cím, szállítási cím, mobiltelefonszám. Az Érintett a regisztráció során, illetve azt követően nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az a weboldal Üzemeltető által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.

Cookiek (sütik):
A weboldalunk cookiekat (sütiket) használ, melyek szükségesek a felhasználói élmény fokozása érdekében. A Weboldal látogatásakor az Üzemeltető egy vagy több cookie-t (egy karaktersorozatot tartalmazo kis fájlt) küld az Érintett számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. A weboldal használatával az Érintett hozzájárulhat a sütik használatához. Amennyiben nem kívánja a sütiket engedélyezni, úgy a böngészőjében letilthatja azokat. Ebben az esetben a honlap funkciói csak részben érhetőek el. Sütiket használunk: a kívánságlistákhoz, az utoljára megtekintett termékekhez vagy a kosárhoz.

Harmadik féltől (Google, Facebook) származó sütik: Az Érintett szokásaival, meglátogatott oldalakkal kapcsolatosan gyűjt információkat. Ezeket elemzésekhez, statisztikákhoz, vagy hirdetések teljesítményének mérésére használjuk fel. Az Érintett személyére ezekből nem lehet következtetni, hiszen ezeket az információkat a Szolgáltató kizárólag a weboldal technikai üzemeltetése érdekében használja fel.

A harmadik féltől származó sütikhez tartozó adatvédelmi irányelveket az alábbi szolgáltatók weboldalán olvashatja el: 

Google adatvédelmi irányelvek
Facebook adatvédelmi irányelvek

A legtöbb böngésző menüsorában található "Segítség" funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozólag, hogy a böngészőben hogyan lehet letiltani a cookie-kat, hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy hogyan adjon utasítást a böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

 

Egyéb célú adatkezelés:

A telefonos beszélgetéseket nem rögzítjük. Amennyiben a hívó fél telefonszámát kijelzi a készülékünk, azt bizalmasan kezeljük és harmadik félnek nem adjuk át. A híváselőzményeket az Üzemeltető telefonja 30 napig megőrzi, ezt követően automatikusan törlődnek (a hívó fél száma, a hívás időpontja és ideje).

Adatai a fentieken túl nem kerülnek továbbításra harmadik személy részére. Harmadik személynek, vagy címzettnek adattovábbítás abban az esetben történik, ha Önt előre tájékoztatjuk az esetleges címzettről és ezt követően Ön ehhez előzetesen hozzájárul, vagy azt egyébként jogszabály írja elő.

AZ ÉRINTETTEK TÁJÉKOZTATÁSA ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, világosan és közérthetően tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a)  az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c)  a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

ÉRINTETTEK JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Üzemeltető Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat a Felhasználói tájékoztatóban meghatározott módon. Az Érintett jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján. Üzemeltető Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Üzemeltető Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Üzemeltető Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Üzemeltető Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Üzemeltető Adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: Marben Gamba Kft 2143 Kistarcsa, Móra F. u. 89.

E-mail: info@manocipo.hu

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a weboldalt Üzemeltető Adatkezelő munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy törlését kérni. Egyes adatokat az Érintett a weboldalon maga helyesbítheti, egyéb esetekben az Üzemeltető Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, melyeket az Üzemeltető a szükséges időtartamig megőriz. (pl. számviteli szabályozás)

Az Érintett továbbá kérheti adatainak zárolását. Az Üzemeltető Adatkezelő maga zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekeit nem sérti.

Ha az Üzemeltető Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Üzemeltető Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Üzemeltető Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c. törvényben meghatározott egyéb esetben.

Üzemeltető Adatkezelő köteles a tiltakozást:

a. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt kivizsgálni,

b. döntést hozni, és

c. döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

Ha az Üzemeltető Adatkezelő az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az Érintett Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőségek:

1. Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy

2. Panasszal a NAIH- hoz fordulhat

Elérhetőség: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során az Érintettek által megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve az Érintett által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket, valamint az Érintett hozzájárulásával küldött hírleveleket.

A Szolgáltató kiemelt figyelmet kell, hogy fordítson az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon használja fel tájékoztató e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban 
- az Érintett azonosítását,
- a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor email küldésére.

Az Üzemeltető Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások vagy az Általános Szerződési Feltételek változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint az Üzemeltető Adatkezelő egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást az Üzemeltető Adatkezelő bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére, melyről az Érintettet tájékoztatni kell az Adatkezelési Tájékoztató keretein belül. Természetesen abban az esetben, ha az Üzemeltető Adatkezelő ezt a gyakorlatot követi és nem csak a honlapon helyez el egy tájékoztatót a módosításról.

HÍRLEVÉL

Az Üzemeltető Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásának jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel e-mail küldésére.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető Adatkezelő reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse; hírlevél célja, hogy az Üzemeltető Adatkezelő reklámot tartalmazó elektronikus üzenet formájában a Felhasználót tájékoztassa az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést (hírlevél) tartalmazó leveleket az Üzemeltető Adatkezelő tehát csak és kizárólag a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küldhet; ezzel a Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető Adatkezelő a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje; hírlevélről való leiratkozás biztosítása és folyamatának ismertetése jelen dokumentum keretein belül. A leiratkozás lehetőségének biztosítása kötelező az Üzemeltető Adatkezelő részéről. Ebben az esetben Üzemeltető Adatkezelő a Felhasználó minden olyan személyes adatát törli a nyilvántartásából, mely a hírlevél küldéshez feltétlenül szükséges. (Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva vagy akár az Üzemeltető Adatkezelőnek küldött email segítségével). Hírlevél küldés NAIH nyilvántartási száma: NAIH-76845/2014, NAIH-76846/2014

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Üzemeltető Adatkezelő rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze az Érintettek által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Az Üzemeltető Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek. Mindent megtesz, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát továbbá, hogy minden olyan harmadik felet akiknek adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Üzemeltető Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintetteknek el kell fogadnia a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Üzemeltető Adatkezelő jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Üzemeltető Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat hatálybalépésének ideje: 2018.05.21.

 

 

5.Megrendelések, szállítások kezelése:

 

Regisztráció:

A webáruház tartalmak elérhetőek regisztráció nélkül a Vásárlók számára, azonban a megrendelések generálása regisztrációhoz kötött, ennek megfelelően a Webáruházunkban történő vásárlás feltétele az Üzemeltető által visszaigazolt sikeres regisztráció.

 

A regisztráció során a következő adatokat kérjük megadni:

  • Természetes személy esetén: Az Ön vezetékneve, keresztneve,  e-mail elérhetősége, telefonszáma, lakóhelye, számlázási címe, szállítási címe
  • Jogi személy esetén: Az Ön Cégének megnevezése és jogi formája, adószáma, cégjegyzékszáma, székhely címe, számlázási címe, szállítási címe, e-mail elérhetősége, telefonszáma

 

Az Üzemeltető minden esetben válasz e-mailben tájékoztatja a Vásárlót az eredményes regisztráció megtörténtéről.

 

A Vásárlónak lehetősége van a regisztrációjának törlését kérni az Üzemeltető részére info[kukac]manocipo.hu e-mail címre elküldött írásos megkereséssel.

Az Üzemeltető a Vásárló jelzésének megfelelően törli a regisztrációt, azonban nem törli a már korábbi megrendelések szükséges számviteli törvény alapján vonatkozó iratokat, dokumentumokat, melyek megőrzéséről köteles Üzemeltető gondoskodni.

A Vásárló köteles maga gondoskodni a személyes adataiban bekövetkezett változások Üzemeltető felé történő haladéktalan írásos bejelentéséről.

A Vásárló maga felelős a személyes és a Webáruház regisztráció adatainak (pl. jelszó) titokban tartásáért.

Amennyiben Vásárló tudomást szerez, hogy a jelszavához harmadik személy hozzáférést szerzett, köteles azonnal megváltoztatni a jelszavát.

 

A cipők weshopban feltüntetett belső talphossza adatai:

 

A weboldalon a terméklapon feltüntetett méretekhez tartozó cipő belső talphossz adatok csak tájékoztató jellegű adatok, melyek a gyártástechnológiából adódóan eltérhetnek, ezért Üzemeltető semmilyen felelősséget nem tud felvállalni az általa üzemeltetett webshopban feltüntetett belső talphossz adatokért.

Javasoljuk a pontos méret és fazon választás érdekében a cipő üzletben történő felpróbálását az internetes megrendelés leadás előtt.

Csomagindítás előtt külön Megrendelői kérésre manuális méréseket biztosítunk a választott cipő belső talphosszának ellenőrzésére. 

Amennyiben nem történik részünkről külön Megrendelői kérésre belső talphossz ellenőrzés csomagindítás előtt, úgy utólagosan semmilyen reklamációt nem áll módunkban elfogadni a cipők belső talphosszainak webshopban megjelölt adatait érintően.

Ezirányú belső talphossz ellenőrzési mérési kérését jelezni tudja nekünk csomagindítás előtt a kapcsolat@manocipo.hu e-mail címünkön.

 

 

Árak alkalmazása:

Üzemeltető tájékoztatja a Vásárlót, a Felhasználót, hogy Üzemeltető kistarcsai üzletében feltüntetett termék eladási árai és a webáruházban feltüntetett termék eladási árai egymástól eltérhetnek. Azonban mind a kistarcsai üzletben feltüntetett árak és mind a Webáruházban feltüntetett árak esetében is a termékek vételára tartalmazza minden esetben az általános forgalmi adót és egyéb közterheket, a termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

 

Tájékoztatja továbbiakban Üzemeltető a Vásárlót alábbiak szerint a weboldal szűrő-kereső, keresési találat, a változó méretekhez tartozó esetlegesen (nem minden esetben) eltérő eladási árakról:

- A weboldal kereső a keresési beállításokat követően a találati listában minden esetben az adott termékhez tartozó elérhető legkisebb méretállás eladási árát jeleníti meg a keresési találatoknál, mely

eladási ár eltérhet a nagyobb méretállásokhoz tartozó magasabb eladási áraktól.

- Amikor a Vásárló a keresési találati listában belelép az adott termék terméklapjába, a terméklapon tud tetszőleges méretállást beállítani.

- A terméklapon a méretválasztás beállítás Vásárló általi módosítását követően a rendszer megvizsgálja, tartozik-e a megváltozott méretálláshoz módosuló, magasabb eladási ár.

Amennyiben a terméklapon kiválasztott nagyobb méretállás drágább eladási árazású, mint a legkisebb elérhető méretállás vételi ára, úgy a méretválasztást követően a rendszer dinamikusan megváltoztatja és kiírja a Vásárló számára a terméklapon a termék megváltozott méretállásához tartozó magasabb vételi árát.

Ezt követően kerül a termék a megváltoztatott méretállással és az esetlegesen módosult vételi árral a kosárba, a kosárban is ugyanazok a vételi árral kapcsolatos információk jelennek meg, mint a terméklapon a pontos 

termék méretválasztást követően módosult árral.

Minden esetben a termék eladási árára: NEM a keresési szűrést követő találati listában megjelenő eladási ár az irányadó, hanem a terméklapon a méretválasztást követően megjelenő eladási ár az irányadó a termék eladási árára vonatkozóan.

 

Csomagolás online megrendelések esetén:

Külön csomagolási költséget nem számít fel az Üzemeltető, a feltüntetett árak tartalmazzák az összes csomagolási költséget.

A termékeink vételára magyar forintban (Ft) értendő, fizetendő, a szállítási költség a vásárlási folyamat végén adódik hozzá a termék árához, annak függvényében, hogy a Vásárló milyen szállítási módot kért választani. A vételár teljes kifizetéséig a termék az Üzemeltető tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik az Üzemeltető irányába mindennemű károk tekintetében, azok pénzügyi, vagyoni, nem vagyoni rendezése kapcsán.

 

 

Megrendelések kezelése:

 

Bármely leadott megrendelés esetében, a szállítás / csomagfeladás megkezdése előtt Webáruház Üzemeltető fenntartja magának a jogot a megrendelés indoklás nélküli törlésére.

Webáruház Üzemeltető maximalizálja az egy megrendelésre eső megrendelt termékek db számát, az egyszerre megrendelhető termékek számát 4 pár cipőben határozzuk meg, ennél több pár együttes megrendelése esetén Webáruház Üzemeltető fenntartja a jogot a megrendelés indoklás nélküli törlésére. 

 

 

  • A regisztrációt követően kérjük lépjen be fiókjába a „Belépés” gombra kattintva.
  • Válassza ki a kívánt terméket a különböző szűrési feltételek (fajta, szezon, méret, stb) és rendezési beállításokat követően.
  • A megvásárolni kívánt terméket helyezze be a „Kosárba”.
  • Amennyiben nem szeretne tovább vásárolni, kérjük kattintson a „Tovább a Pénztárhoz” gombra, amennyiben szeretne tovább vásárolni, kérjük

kattintson a „Vásárlás folytatása” gombra. Ezen az oldalon tud változtatni a kosár tartalmán, tud terméket kitörölni, mennyiséget módosítani, amennyiben meggondolta volna magát.

  • A „Tovább a Pénztárhoz” gombra kattintva ellenőrizheti az összes adatot. Amennyiben változtatni szeretne a megadott adatokon, lehetősége van ezen az oldalon az adatmódosításokra.
  • A „Rendelés elküldése” gombbal tudja a megrendelését elküldeni. Amennyiben a rendelés elküldését követően vesz észre hibát, adatelírást a megrendelésen, kérjük sürgősen vegye fel a kapcsolatot az Üzemeltetővel, az info[kukac]manocipo.hu e-mail címen.
  • Válasz e-mailben a rendelés elküldését követő 24 órán belül visszaigazolást kap tőlünk. Amennyiben nem érkezik meg a visszaigazoló e-mailünk, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.

A válasz e-mail meg nem érkezésének oka lehet pl. egy elírt, Ön által tévesen, rosszul megadott e-mail cím. A visszaigazoló e­mailünk tartalmazza az Ön személyes adatait és a megrendelésére, az Ön által megrendelt termék(ek) re vonatkozó adatokat, szállítási információkat. Amennyiben a visszaigazoló e-mail 24 órán belül nem érkezik meg , úgy Ön mentesül a termék megvásárlása felől.

  • Fizetés formája, módja: Ön a megrendelt terméket a következőképp fizetheti ki:

Banki utalással: Ebben az esetben Ön a termék(ek) átvétele előtt a megrendelt termék(ek) árát + az esetleges szállítási költség árát előre átutalja az Üzemeltető OTP Banknál vezetett 11713184-20000497 bankszámlájára. Kérjük az utalás közlemény rovatában megjelölni Ön nevét. Előre átutalás esetén a termék átvételére csak a vállalati bankszámlánkra történő pénzügyi jóváírást követően jogosult Ön, házhozszállítás esetén is a csomagot csak az átutalás jóváírását követően indítjuk el.

 

Bankszámlára történő pénz befizetéssel: Ebben az esetben Ön befizeti készpénzben a megrendelés teljes összegét az OTP Banknál vezetett 11713184-20000497 bankszámlánkra, Befizetés közlemény rovatába kérjük megjelölni az Ön nevét.

 

Fizetés utánvétellel a GLS-nek vagy az MPL-nek:  Amennyiben Ön házhozszállítást kér, lehetősége van arra, hogy az áru átvételekor a GLS-nek, vagy az MPL-nek kifizetnie utánvétben a megrendelt csomag árát.

 

A megvásárlás ÁFÁ-s számláját az elküldött csomag tartalmazza. Kérjük minden esetben szíveskedjen a GLS vagy az MPL kézbesítője előtt megvizsgálni a kézbesített csomagot, és csak abban az esetben vegye át a szállítótól, ha mindent rendben talált a csomagon. Amennyiben hiányt, sérülést tapasztal a csomagon, a terméken, kérje a kézbesítőjétől jegyzőköny felvételét. Jegyzőköny nélküli, reklamációt nem áll módunkban elfogadni utólagos formában.

 

Szállítási feltételek

 

A Vásárló által megrendelt termékeket Üzemeltető szerződött partnercégei, a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft (továbbiakban: GLS), a Magyar Posta Logisztika (továbbiakban: MPL), a Packeta Hungary Kft (továbbiakban: PACKETA) és a Delivery Solutions Kft. (továbbiakban: SAMEDAY) szállítja le a Vásárló által megjelölt címre, vagy csomagpontra. Jelenleg kizárólag Magyarország területén belül tudjuk vállalni a megrendelések kiszállitását az alább feltüntetett szállítási kondíciókkal.


A megrendelt áruk Szállítási / teljesítési határideje:
 

A megrendelés visszaigazolását követően, előreutalás esetében az áutalás jóváírását követő 1-2 munkanapon belül a megrendelt termék(ek) leszállításra kerül (nek) a vásárló által választott szállítási módon.A megrendelt áruk Szállítási módjai:

 

1. PACKETA csomagpontos szállítás: Magyarország területén érhető el ez a szállítási mód, egy Ön által kiválasztott Packeta csomagpontra szállítjuk a megrendelt csomagot. A csomagponton a kiszállítást követő 72 órán belül tudja átvenni a csomagot. Email értesítést kap a csomagfeladás, kiszállítás csomagelérés részleteiről.

A Packeta csomagpontos szállítás csak előreutalásos fizetési formában érhető el, utánvétes fizetéssel ez a szállítási mód nem érhető el.

 

2. SAMEDAY EASYBOX csomagautomatába szállítás: Magyarország területén érhető el ez a szállítási mód, egy Ön által kiválasztott EASYBOX csomagautomatába szállítjuk a megrendelt csomagot. A csomagautomatába kiszállítást követő 72 órán belül tudja átvenni a csomagot. Email értesítést kap a csomagfeladás, kiszállítás csomagelérés részleteiről.

 

A Samedey EASYBOY szállítás csak előreutalásos fizetési formában érhető el, utánvétes fizetéssel ez a szállítási mód nem érhető el.

 

3. GLS GLS csomagpontos szállítás: Magyarország területén érhető el ez a szállítási mód, 270 településen több mint 650 átvevőhelyet biztosít a GLS. Ezen szállítási mód esetében a csomagot a GLS a megrendelt csomag feladását követő munkanap leszállítja a választott GLS csomagpontra. A címzettnek a GLS sms-ben küld tájékoztatást, ha az árut kiszállították a GLS csomagpontra. A küldemény átvételére érvényes személyi okmány bemutatásával 5 munkanap áll rendelkezésre. Utánvét fizetési lehetőség minden GLS átvételi ponton megoldott, több üzletben bankkártyát is elfogadnak. A 3. munkanap ismételt értesítőt (e-mailt) küld a GLS, ha az áru még mindig a GLS csomagponton van a címzett részére. A GLS csomagpontra szóló küldemények esetén, a szállítmányokban a csomagok – egyenként – nem haladhatják meg a 20 kg –os tömeget. 

GLS választott szállítási mód esetében az utánvét összeg csak készpénzzel rendezhető, bankkártyával nem tud fizetni.

 

4. SAMEDAY házhoz szállítás: Magyarország területén érhető el ez a szállítási mód, egy Ön által megadott szállítási címre szállítjuk ki a Sameday szállítóval a csomagot. 2 db kézbesítési kísérletet tudunk biztosítani, email értesítést kap a szállítás részleteiről.

A Samedey házhoz szállítás csak előreutalásos fizetési formában érhető el, utánvétes fizetéssel ez a szállítási mód nem érhető el.

 

5. GLS házhoz szállítás: Magyarország területén érhető el ez a szállítási mód, a megrendelés feladását követő munkanap szállítja a GLS a feladott csomagot. A GLS rugalmas kézbesítés formájában 3 kézbesítési kísérletet biztosít. A csomag feladásakor a GLS e-mailben értesíti a címzettet, hogy a következő munkanap a csomagja kiszállításra kerül. Az e-mail tartalmazza a csomagszámot és az esetleges utánvét összeget. A kiszállítás napjának reggelén értesítést kap a címzett, mely tartalmazza a futár telefonszámát, a GLS Ügyfélszolgálat telefonszámát és egy 3 órás időablakot a várható kézbesítésről. A kiszállítási kísérlet meghiusulása esetén e-mailes értesítés kerül kiküldésre a címzettnek. Az e-mailben megadott linken keresztül a címzett kiszállítási rendelkezést tud rögzíteni, melyben kérheti a kiszállítást egy új időpontban, akár egy másik szállítási címre is.

GLS választott szállítási mód esetében az utánvét összeg csak készpénzzel rendezhető, bankkártyával nem tud fizetni.

 

6. Packeta házhoz szállítás: Magyarország területén érhető el ez a szállítási mód, egy Ön által megadott szállítási címre szállítjuk ki a Packeta szállítóval a csomagot. 2 db kézbesítési kísérletet tudunk biztosítani, email értesítést kap a szállítás részleteiről.

Packeta választott szállítási mód esetében az utánvét összeg csak készpénzzel rendezhető, bankkártyával nem tud fizetni.

 

7. MPL által a választott Postapontra (Postán maradó küldemény): Magyarország területén érhető el ez a szállítási mód, ezen szállítási mód esetében az Ön által kiválasztott Magyar Postán tudja átvenni a csomagot a válaszott posta nyitvatartása szerint, csak előrefizetéssel érhető el ez a szállítási mód. A csomag a feladást követő 1-2 munkanapon belül leszállításra kerül az MPL által a válaszott posta telephelyre. Az MPL a csomag feladásakor és a csomag küldemény megérkezésekor is értesítést küld a címzett részére. A küldemény átvételére érvényes személyi okmány bemutatásával 5 munkanap áll rendelkezésre. A Postánmaradó küldemények esetén, a szállítmányokban a csomagok – egyenként – nem haladhatják meg a 30 kg –os tömeget. 

 

8. MPL által a választott Postapont Csomagautomtába: Magyarország területén érhető el ez a szállítási mód, ezen szállítási mód esetében az Ön által kiválasztott Magyar Posta Csomagautomatában tudja átvenni a csomagot, csak előrefizetéssel érhető el ez a szállítási mód. 

9. MPL által a választott Postapont COOP üzlet: Magyarország területén érhető el ez a szállítási mód, ezen szállítási mód esetében az Ön által kiválasztott Magyar Postával szerződött COOP üzletben tudja átvenni a csomagot a COOP üzlet nyitvatartási idejében, csak előrefizetéssel érhető el ez a szállítási mód.

10. MPL által a választott Postapont MOL benzinkút: Magyarország területén érhető el ez a szállítási mód, ezen szállítási mód esetében az Ön által kiválasztott Magyar Postával szerződött MOL benzinkúton tudja átvenni a csomagot a MOL benzinkút nyitvatartási idejében, csak előrefizetéssel érhető el ez a szállítási mód.

 

 

A megrendelt áruk Szállítási díjai:

 

1. Packeta csomagpontos szállítás:

· Előre utalás esetén: 890 Ft

· Utánvét esetén: nem érhető el ez a szállítási mód2. SAMEDAY EASYBOX csomagautomatába szállítás:

· Előre utalás esetén: 890 Ft

· Utánvét esetén: nem érhető el ez a szállítási mód

 

3. GLS Csomagpontos szállítás:

· Előre utalás esetén: 1190 Ft

· Utánvét esetén: 1490 Ft

 

4. SAMEDAY házhoz szállítás:

· Előre utalás esetén: 1390 Ft

· Utánvét esetén: nem érhető el ez a szállítási mód

 

5. GLS házhoz szállítás:

· Előre utalás esetén: 1490 Ft

· Utánvét esetén: 1790 Ft

 

6. Packeta házhoz szállítás:

· Előre utalás esetén: 1590 Ft

· Utánvét esetén: 1890 Ft

 

7. Postán maradó küldeményként (MPL által):

· Előre utalás esetén: 1590 Ft

· Utánvét esetén: nem érhető el ez a szállítási mód

 

8. Posta Csomagautomatába (MPL által):

· Előre utalás esetén: 1790 Ft

· Utánvét esetén: nem érhető el ez a szállítási mód

 

9. COOP Üzletbe (MPL által):

· Előre utalás esetén: 1790 Ft

· Utánvét esetén: nem érhető el ez a szállítási mód

 

10. MOL Benzinkútra (MPL által):

· Előre utalás esetén: 1790 Ft

· Utánvét esetén: nem érhető el ez a szállítási mód

Kistarcsai üzletünk normál nyitvatartása:

Kedd-Péntek között: 16h-19h-ig és szombaton: 10h-13h között 

Vasárnap és hétfői napon üzletünk zárva tart.

Online működés: csomagfeladás a rendelés beérkezését követően aznap, másnap maximum, minden nap 

adunk fel csomagokat.

Üzletünk címe, elérhetősége:

ManóCipő Gyerekcipő Üzlet

2143 Kistarcsa, Móra F. u. 89

Telefon, e-mail: 06309406064, kapcsolat@manocipo.hu

 

 Termékcsere:

- Online, a webshopban megrendelt cipők cseréjét a Megrendelő általi csomagvisszaküldéssel tudjuk vállalni cégünk központi telephelye címére való címzéssel (Marben Gamba Kft. 2143 Kistarcsa, Móra F. u 89/1), mely esetében a cipő visszaküldési költsége Megrendelő költsége, és az új cserecipő feladásakor részünkről felmerülő új szállítási költség szintén Megrendelő költsége.

A kért cserecipő részünkről felmerülő újbóli kiszállítási / feladási költsége minden esetben: a normál szállítási díjakkal megegyező összeg, bármelyik logisztikai szolgáltató választható, bármely fizetési móddal az érvényes vonatkozó Szállítási Feltételekben feltüntetett kondícióknak megfelelően 

 

Webes megrendelések cseréje: a webshopban megrendelt cipők cseréjére személyesen a kistarcsai üzletben csak előzetes egyeztetést követően tudunk lehetőséget biztosítani.

 

Megrendelt csomagok át nem vétele: 

A megrendelő által megrendelt és a megrendelés alapján a webáruházunk által feladott csomagok, a feladást követő 10 napot meghaladó át nem vett (vagy a Megrendelő által átvételkor visszutasított) csomagok esetében utánvétes megrendelés kapcsán 2*1890 Ft szállítási költséget köteles megfizetni megrendelő webáruházunk számára tekintettel a feladást érintő odairányú és az át nem vételezés miatt a feladóhoz visszaküldött visszirányú csomag csomagküldési díjak pénzügyi rendezése érdekében.

Tájékoztatnánk Önt, át nem vett csomag esetében Ön pénzügyi kárt okoz cégünknek a csomag feladása, visszaszállítása kapcsán, a fenti 2*1890 Ft összegű költségre, valamint ezen kártérítési összeg esetleges nemfizetése esetén a késedelmi kamatokra, az esetleges jogi eljárás összes költségét cégünknek Ön köteles megfizetni.     

Termékcsere:

- Online, a webshopban megrendelt cipők cseréjét a Megrendelő általi csomagvisszaküldéssel tudjuk vállalni cégünk központi telephelye címére való címzéssel (Marben Gamba Kft. 2143 Kistarcsa, Móra F. u 89/1), mely esetében a cipő visszaküldési költsége Megrendelő költsége, és az új cserecipő feladásakor részünkről felmerülő új szállítási költség szintén Megrendelő költsége.

A kért cserecipő részünkről felmerülő újbóli kiszállítási / feladási költsége minden esetben: a normál szállítási díjakkal megegyező összeg, bármelyik logisztikai szolgáltató választható, bármely fizetési móddal az érvényes vonatkozó Szállítási Feltételekben feltüntetett kondícióknak megfelelően 

 

Megrendelt csomagok át nem vétele: 

A megrendelő által megrendelt és a megrendelés alapján a webáruházunk által feladott csomagok, a feladást követő 10 napot meghaladó át nem vett (vagy a Megrendelő által átvételkor visszutasított) csomagok esetében utánvétes megrendelés kapcsán 2*1890 Ft szállítási költséget köteles megfizetni megrendelő webáruházunk számára tekintettel a feladást érintő odairányú és az át nem vételezés miatt a feladóhoz visszaküldött visszirányú csomag csomagküldési díjak pénzügyi rendezése érdekében.

Tájékoztatnánk Önt, át nem vett csomag esetében Ön pénzügyi kárt okoz cégünknek a csomag feladása, visszaszállítása kapcsán, a fenti 2*1890 Ft összegű költségre, valamint ezen kártérítési összeg esetleges nemfizetése esetén a késedelmi kamatokra, az esetleges jogi eljárás összes költségét cégünknek Ön köteles megfizetni. 

 

 6. Ellási jog

 

Elállási jog alapja:

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

 

Elállási jog gyakorlata:


Ha a megvásárolt termék valamilyen oknál fogva mégsem nyerte el az Ön tetszését, és másra sem szeretné kicserélni (és a termék nem volt használva), az uniós fogyasztóvédelmi jogszabályoknak megfelelően, a csomag átvételétől számított 14 napon belül joga van elállni a vásárlástól, és visszaküldheti a terméket cégünknek. A visszaküldés / visszaszállítás költségét Önnek kell fizetnie. A visszaküldésre címünkre történő csomag visszaküldéssel van lehetőség.

Online, a webshopban történő vásárlás esetén a visszaküldésre kerülő cipő(k) személyes leadására a kistarcsai üzletben nincsen lehetőség. 

 

Kérjük elállási szándékát írásban szíveskedjen jelezni felénk a kapcsolat[kukac]manocipo.hu e-mail címen a megrendelésére vonatkozó (megrendelőre és a megrendelt termékre vonatkozó adatok) és a banki visszautaláshoz szükséges banki adatok (hova kéri a visszautalást: bankszámlatulajdonos neve, számlaszám) megadásával.

Kérjük az új, sértetlen cipőt, annak minden tartozékával, gyári sértetlen dobozával, a vásárlást igazoló számlamásolattal együtt kérjük juttassa vissza csomagküldéssel, csomagként feladva alábbi címünkre:

 

Manó Cipő Üzlet

2143 Kistarcsa, Móra Ferenc u 89/1

 

Tájékoztatjuk: nem a címünkre visszaküldött csomagokat, pl. Postánmaradó küldeményt, egyéb címünkön kívül eső csomagpontra visszaküldésre kerülő csomagokat nem áll módunkban átvenni.A visszaküldésre több lehetősége nyílik bármelyik szabadon választott futárszolgálat (pl. Magyar Posta, DPD, GLS, Sprinter, stb.) címünkre történő csomagfeladás szállítási módozataival.A cipős dobozt legyen szíves becsomagolni, bármilyen csomagolóanyagba az esetleges szállítási sérülések elkerülése érdekében.

Jelezni szeretnénk, sérült csomagolást, vagy hanyag módon be nem csomagolt, külső csomagolás nélküli, ragasztószalaggal a cipősdobozt össze, körberagasztott állapotú visszaküldött gyerekcipőt nem áll módunkban átvenni, ezen visszaküldött cipősdobozok visszaküldését, átvételét visszautasítjuk, és a futárszolgálat vissza fogja szállítani a feladó címére feladó saját költségén.

 

Mind az elállási jog, mind a csere vásárló, fogasztói joga, jogköre új árura, újra értékesíthető árura vonatkozik mind a termék, mind a termék csomagolására vonatkozóan.

Biztosan zavarná Önt, új, I. osztályú áruminőségben elküldenénk Önnek egy szétfeslett sérült dobozcsomagolt, körben a cipősdoboz össze ragasztószalagozott cipősdobozt, ezért nyomatékosan meg szeretnénk kérni minden kedves Vásárlónkat, legyen kedves a cipősdobozt, bármilyen csomagolóanyagba belecsomagolni, a cipősdoboz külső felületére semmilyen ragasztást, vagy ragasztószalaggal ellátott megoldás ne eszközöljön számunkra, mert az Ön által visszaküldött nem hordott, új gyerekcipőt, új, nem sérült, csak és kizárólag originál, sértetlen cipősdobozában tudjuk újra értékesíteni I. osztályú árukategóriában.

 

 

 

Utánvétes fizetéssel (a "Címzett" által átvételkor fizetendő összegű) utánvéttel feladott csomagot nem áll módunkban átvenni, a visszaérkezést követően a visszafizetés banki átutalással történik meg részünkről.

 

A csomag visszaérkezését követően ellenőrizzük a csomag tartalmát, minden esetben videokamerával rögzítjük a csomag kibontását és a visszaküldött csomag belső tartalmát, a visszaküldött cipő állapotát, tartozékait a későbbi félreértések elkerülése érdekében. Ha mindent rendben találunk, a visszaérkezést követő legkésőbb 14 napon belül megtörténik a visszautalás részünkről egy Ön által megjelölt bankszámlára.

    

7. Csere Garancia:

 

Amennyiben nem tetszik Önnek a cipő, vagy nem passzol a méret, vagy csak egyszerűen nem tetszik élőben a cipő, amit Webáruházunkból megrendelt, akkor küldje vissza a terméket üzletünkbe a termék kiszállítását / átvételét követő 14 napon belül, és kicseréljük Önnek az adott cipőt egy másik cipőre, méretre.

Amennyiben csere- garancia elképzelését szeretné jelezni számunkra, kérjük küldjön e-mailt a kapcsolat(kukac)manocipo.hu címre, az emailben tüntesse fel a megvásárlás dátumát, termék nevét, cikkszámát, méretét, és az új termék nevét, cikkszámát, méretét, mire cseréljük ki a terméket.

Mind a cipőt, mind dobozát csak új, ép, sértetlen (nem használt, újra újként értékesíthető) állapotában, a vásárlást igazoló számlamásolat mellékletével együtt kérjük juttassa vissza csomagküldéssel, csomagként feladva alábbi címünkre:

Manó Cipő Üzlet:
2143 Kistarcsa, Móra Ferenc u 89/1

A csomagot kérjük csomagként szíveskedjen feladni, bármely logisztikai szolgáltatóval (pl. Magyar Posta, DPD, GLS, stb), utánvételes csomagot nem áll módunkban átvenni.

A cipősdobozt legyen szíves becsomagolni, bármilyen csomagolóanyagba az esetleges szállítási sérülések elkerülése érdekében.

A termék visszaküldés / és a részünkről történő újra küldés költsége a visszaküldő felet terheli.

- Online, a webshopban megrendelt cipők cseréjét a Megrendelő általi csomagvisszaküldéssel tudjuk vállalni cégünk központi telephelye címére való címzéssel (Marben Gamba Kft. 2143 Kistarcsa, Móra F. u 89/1), mely esetében a cipő visszaküldési költsége Megrendelő költsége, és az új cserecipő feladásakor részünkről felmerülő új szállítási költség szintén Megrendelő költsége.

A kért cserecipő részünkről felmerülő újbóli kiszállítási / feladási költsége minden esetben: a normál szállítási díjakkal megegyező összeg, bármelyik logisztikai szolgáltató választható, bármely fizetési móddal az érvényes vonatkozó Szállítási Feltételekben feltüntetett kondícióknak megfelelően 

 

Webes megrendelések cseréje: a webshopban megrendelt cipők cseréjére személyesen a kistarcsai üzletben csak előzetes telefonos egyeztetés után tudunk lehetőséget biztosítani.

Minden esetben elsőkörben a kapcsolat(kukac)manocipo.hu email címen jelezze csere- garancia szándékát.


A csomag visszaérkezését követően ellenőrizzük a csomag tartalmát, minden esetben videokamerával rögzítjük a csomag kibontását és a visszaküldött csomag belső tartalmát, a visszaküldött cipő állapotát, tartozékait.
Ha mindent rendben találunk, és van a kért árucsere új termékből raktár készletünkön, amint visszaérkezett cipője, a cserecsomag újbóli kiszállítási költség pénzügyi ellentételezését követően indítjuk is az Ön által választott új cipő csomagot.

 

8. Szavatosság:

 

A fogyasztót a vásárláskor megilleti a szavatosság. (Ptk.: 2013.évi V. tv. 6.157. – 6.170. §). A szavatossági időtartamon belül szavatossági reklamáció nyújtható be, ha a termék rendeltetésszerű használat, ápolás, stb. ellenére meghibásodik és a hibáról bizonyítható, hogy a meg­hibásodást eredményező ok már az eladáskor is benne volt a termékben. Ha azonban a termék a rendeltetésszerű viselet mel­lett elhasználódik, az alapvetően nem jogos ok a reklamációra.

A termék meghibásodásakor kellékszavatossági vagy termékszavatossági reklamáció nyújtható be. A reklamáció intézésének szabályait a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és ennek módosításáról szóló 18/2020.(VI.12.)ITM rendelet tartalmazza.

 

Kellékszavatossági reklamáció

A kellékszavatossági reklamációt a vásárlás helyén a forgalmazónál kell bejelenteni. A kellékszavatossági időtartam 2 év. Ez az időtartam két részre tagozódik. Az eladást követő első 12 hónapban bekövetkező meghibásodás esetén a törvény szerint automatikusan fel kell tételezni, hogy a hiba a termékben az eladáskor már benne volt. Ha ezzel a forgalmazó nem ért egyet, neki kell bizonyítania, hogy a meghibásodás később, a vásárló valamely hibájából keletkezett. A 13. hónaptól kezdve a kétéves időtartam végéig bejelentett reklamáció esetén, ha a forgalmazó nem ért egyet a vásárló reklamációjával, a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a meghibásodás oka már az eladáskor benne volt a termékben.

A szavatossági jogok a vásárlót két lépcsőben illetik meg. Jogos reklamáció esetén a vásárló az első lépcsőben kijavítást vagy kicserélést igényelhet. A vásárló választhat a két lehetőség közül, de a forgalmazónak aránytalan többletköltséget okozó jogot nem választhatja. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. A szavatossági jogok második lépcsőjére csak akkor lehet áttérni, ha a kijavítást vagy a kicserélést a forgalmazó nem vállalja, vagy azok nem valósíthatók meg. (A vásárló a forgalmazó költségére a hibás terméket kijavíttathatja, ha utóbbi azt nem vállalta.) A második lépcsőben a vásárló az árleszállítás és elállás között választhat, de jelentéktelen hiba esetén az elállást nem igényelheti. Hogy mi minősül "jelentéktelen hibának", az csak a konkrét hiba ismeretében – határesetekben csak szakértői vagy bírósági állásfoglalással dönthető el.

A kijavítással a meghibásodás előtti állapotot köteles a forgalmazó visszaállítani. A szavatossági idő a kijavítás időtartamával meghosszabbodik. A javítás költségei a forgalmazót terhelik. A kijavítás (vagy a kicserélés) időtartama 15 napnál ne legyen hosszabb. Ha ennyi idő alatt a javítás (vagy a csere) nem megoldható, át kell térni a következő szavatossági lépcsőre. Kicserélés vagy elállás esetén a vásárlótól a rendeltetésszerű használatból eredő értékcsökkenés megtérítése nem követelhető. Elálláskor a vételárat azonnal, teljes összegében a vásárlónak vissza kell fizetni.

 

Amennyiben a vásárló igényét határidőn túl jelentette be, illetve ha a hiba oka az átadás után keletkezett (pl. természetes elhasználódás, helytelen kezelés vagy tárolás, erőszakos külső behatás), szavatossági igény nem teljesíthető. Ide tartoznak az alábbiak: természetes bőrbélés elszíneződése, beázás (kivéve, ha a lábbeli vízálló köztes béléssel rendelkezik), talp illetve a bőrbélés természetes kopása (viselés következtében), bármilyen külső fizikai behatás miatt keletkezett sérülés (pl. motorozás, csúszdázás következtebén a talp, orr és a sarokrész elkopása, valamint a cipőt ért mechanikai sérülés), nem megfelelő cipőápolás miatt keletkezett bőrhiba.

 

A kellékszavatossági reklamációt a vásárlás helyén a forgalmazó eladónál kell érvényesíteni a hibás termék (tiszta állapotban) és a fizetési bizonylat (nyugta vagy ÁFÁ-s számla) felmutatásával.

 

Termékszavatossági reklamáció

A Ptk. rendelkezik a Termékszavatosságról is, azaz a forgalmazónak a termék hibája miatti közvetlen, szavatossági természetű helytállásáról a fogyasztóval szemben. Termékhibáról akkor van szó, ha az eladott termék nem felel meg a forgalmazó általi forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a forgalmazó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A termékszavatossági reklamáció esetén a szabályok a kellékszavatossági reklamáció esetén ismertettől annyiban térnek el, hogy a kétéves szavatossági időtartam teljes egészében a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a termék meghibásodásának oka már az eladáskor benne volt a termékben. További eltérés, hogy a vásárló csak a termék kijavítását vagy cseréjét igényelheti, árleszállítást vagy elállást nem. Cserét vagy kijavítást követően az ismételt meghibásodás esetén a reklamáció ismét a forgalmazónak nyújtandó be.

A reklamáció - szavatossági igény - intézése

A reklamációt a vásárlás helyén a hibás termék, a fizetési bizonylat felmutatásával a forgalmazó eladónál kell bejelenti. A reklamációról a forgalmazó köteles jegyzőkönyvet felvenni a rendelet szerinti tartalommal, pl. a vásárló neve, címe, nyilatkozata, hogy hozzájárul adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez, a termék megnevezése, vételára, a vásárlás időpontja, a bejelentés időpontja, a hiba leírása, az érvényesíteni kívánt igény, a kifogás rendezésének módja, stb. A vásárlónak tájékoztatást kell kapnia a szakértő igénybevételével és a vita rendezésével kapcsolatos jogairól, s ennek megtörténtére a jegyzőkönyvnek utalnia kell. Ha a reklamáció rendezésének módja eltért a vásárló igényétől, azt a jegyzőkönyvben indokolni kell. A vásárló a saját kiegészítéseit is csatolhatja a jegyzőkönyvhöz. A jegyzőkönyv másolatát a vásárló rendelkezésére kell bocsátani. A reklamációt a vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles bejelenteni a forgalmazónál. A meghibásodott termék természetesen tovább nem használható. A vásárolt termék reklamációjakor amennyiben a hiba okának (keletkezési idejének, tényének, jellegének, a javítás esetleges módjának, stb.) megítélésében a vásárló és az eladó között vita alakul ki, azt kötelező érvénnyel csak a bíróság döntheti el. A felek igénybe vehetik a fogyasztóvédelmi törvény által létrehozott, a kamarák mellett működtetett békéltető testületet, valamint a területileg illetékes járási hivatalokat. A járási hivatalok elérhetőségei a http://jarasinfo.gov.hu webcímen találhatóak. További nem kötelező érvényű, de irányadó megoldásként amennyiben a felek érdekeltek a gyorsabb rendezésben, fordulhatnak független szakértőkhöz. A szakvélemény kérhető pl. a szakterületi vizsgálólaboratóriumoktól, ill. a bejegyzett igazságügyi szakértőktől, akiket szakértőként a bíróság is ki szokott jelölni.

 

A meghibásodott terméket üzletünk alábbi elérhetőségére tudja visszajuttatni:

Marben Gamba Kft

Manócipő Gyerekcipő Üzlet

2143 Kistarcsa, Móra F. u. 89.

 

 

9. Panasz ügyintézések kezelése, módja, ideje, határidők:

 

A Vásárló a termékekkel kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi módokon és elérhetőségeken jelezheti, jelentheti be:

 

Üzemeltetőnek írásban:

Marben Gamba Kft. 2143 Kistarcsa, Móra Ferenc u 89/1

e-mail: info[kukac]manocipo.hu telefonszám:06 30 940 60 64

 

Üzemeltető forgalmazó a fogyasztói kifogásról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek 1 példányát a Vásárló személyes ügyintézése kapcsán átadja a Vásárlónak.

Amennyiben írásos formában érkezik meg a fogyasztói kifogást bejelentése (pl. postán, vagy e-mailen), úgy Üzemeltető köteles eljárni az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint.

Az Üzemeltető a hozzá intézett termékkel kapcsolatos fogyasztói panaszt, a beérkezéstől számított 30 napon belül megvizsgálja, és tájékoztatja a Vásárlót a vizsgálat eredményéről.

Amennyiben elutasításra került a fogyasztói kifogás bejelentés, úgy Üzemeltető köteles írásban tájékoztatni Vásárlót az elutasítás okáról.