Szavatosság:

 

A fogyasztót a vásárláskor megilleti a szavatosság. (Ptk.: 2013.évi V. tv. 6.157. – 6.170. §). A szavatossági időtartamon belül szavatossági reklamáció nyújtható be, ha a termék rendeltetésszerű használat, ápolás, stb. ellenére meghibásodik és a hibáról bizonyítható, hogy a meg­hibásodást eredményező ok már az eladáskor is benne volt a termékben. Ha azonban a termék a rendeltetésszerű viselet mel­lett elhasználódik, az alapvetően nem jogos ok a reklamációra.

A termék meghibásodásakor kellékszavatossági vagy termékszavatossági reklamáció nyújtható be. A reklamáció intézésének szabályait a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és ennek módosításáról szóló 18/2020.(VI.12.)ITM rendelet tartalmazza.

 

Kellékszavatossági reklamáció

A kellékszavatossági reklamációt a vásárlás helyén a forgalmazónál kell bejelenteni. A kellékszavatossági időtartam 2 év. Ez az időtartam két részre tagozódik. Az eladást követő első 12 hónapban bekövetkező meghibásodás esetén a törvény szerint automatikusan fel kell tételezni, hogy a hiba a termékben az eladáskor már benne volt. Ha ezzel a forgalmazó nem ért egyet, neki kell bizonyítania, hogy a meghibásodás később, a vásárló valamely hibájából keletkezett. A 13. hónaptól kezdve a kétéves időtartam végéig bejelentett reklamáció esetén, ha a forgalmazó nem ért egyet a vásárló reklamációjával, a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a meghibásodás oka már az eladáskor benne volt a termékben.

A szavatossági jogok a vásárlót két lépcsőben illetik meg. Jogos reklamáció esetén a vásárló az első lépcsőben kijavítást vagy kicserélést igényelhet. A vásárló választhat a két lehetőség közül, de a forgalmazónak aránytalan többletköltséget okozó jogot nem választhatja. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. A szavatossági jogok második lépcsőjére csak akkor lehet áttérni, ha a kijavítást vagy a kicserélést a forgalmazó nem vállalja, vagy azok nem valósíthatók meg. (A vásárló a forgalmazó költségére a hibás terméket kijavíttathatja, ha utóbbi azt nem vállalta.) A második lépcsőben a vásárló az árleszállítás és elállás között választhat, de jelentéktelen hiba esetén az elállást nem igényelheti. Hogy mi minősül "jelentéktelen hibának", az csak a konkrét hiba ismeretében – határesetekben csak szakértői vagy bírósági állásfoglalással dönthető el.

A kijavítással a meghibásodás előtti állapotot köteles a forgalmazó visszaállítani. A szavatossági idő a kijavítás időtartamával meghosszabbodik. A javítás költségei a forgalmazót terhelik. A kijavítás (vagy a kicserélés) időtartama 15 napnál ne legyen hosszabb. Ha ennyi idő alatt a javítás (vagy a csere) nem megoldható, át kell térni a következő szavatossági lépcsőre. Kicserélés vagy elállás esetén a vásárlótól a rendeltetésszerű használatból eredő értékcsökkenés megtérítése nem követelhető. Elálláskor a vételárat azonnal, teljes összegében a vásárlónak vissza kell fizetni.

 

Amennyiben a vásárló igényét határidőn túl jelentette be, illetve ha a hiba oka az átadás után keletkezett (pl. természetes elhasználódás, helytelen kezelés vagy tárolás, erőszakos külső behatás), szavatossági igény nem teljesíthető. Ide tartoznak az alábbiak: természetes bőrbélés elszíneződése, beázás (kivéve, ha a lábbeli vízálló köztes béléssel rendelkezik), talp illetve a bőrbélés természetes kopása (viselés következtében), bármilyen külső fizikai behatás miatt keletkezett sérülés (pl. motorozás, csúszdázás következtebén a talp, orr és a sarokrész elkopása, valamint a cipőt ért mechanikai sérülés), nem megfelelő cipőápolás miatt keletkezett bőrhiba.

 

A kellékszavatossági reklamációt a vásárlás helyén a forgalmazó eladónál kell érvényesíteni a hibás termék (tiszta állapotban) és a fizetési bizonylat (nyugta vagy ÁFÁ-s számla) felmutatásával.

 

Termékszavatossági reklamáció

A Ptk. rendelkezik a Termékszavatosságról is, azaz a forgalmazónak a termék hibája miatti közvetlen, szavatossági természetű helytállásáról a fogyasztóval szemben. Termékhibáról akkor van szó, ha az eladott termék nem felel meg a forgalmazó általi forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a forgalmazó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A termékszavatossági reklamáció esetén a szabályok a kellékszavatossági reklamáció esetén ismertettől annyiban térnek el, hogy a kétéves szavatossági időtartam teljes egészében a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a termék meghibásodásának oka már az eladáskor benne volt a termékben. További eltérés, hogy a vásárló csak a termék kijavítását vagy cseréjét igényelheti, árleszállítást vagy elállást nem. Cserét vagy kijavítást követően az ismételt meghibásodás esetén a reklamáció ismét a forgalmazónak nyújtandó be.

A reklamáció - szavatossági igény - intézése

A reklamációt a vásárlás helyén a hibás termék, a fizetési bizonylat felmutatásával a forgalmazó eladónál kell bejelenti. A reklamációról a forgalmazó köteles jegyzőkönyvet felvenni a rendelet szerinti tartalommal, pl. a vásárló neve, címe, nyilatkozata, hogy hozzájárul adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez, a termék megnevezése, vételára, a vásárlás időpontja, a bejelentés időpontja, a hiba leírása, az érvényesíteni kívánt igény, a kifogás rendezésének módja, stb. A vásárlónak tájékoztatást kell kapnia a szakértő igénybevételével és a vita rendezésével kapcsolatos jogairól, s ennek megtörténtére a jegyzőkönyvnek utalnia kell. Ha a reklamáció rendezésének módja eltért a vásárló igényétől, azt a jegyzőkönyvben indokolni kell. A vásárló a saját kiegészítéseit is csatolhatja a jegyzőkönyvhöz. A jegyzőkönyv másolatát a vásárló rendelkezésére kell bocsátani. A reklamációt a vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles bejelenteni a forgalmazónál. A meghibásodott termék természetesen tovább nem használható. A vásárolt termék reklamációjakor amennyiben a hiba okának (keletkezési idejének, tényének, jellegének, a javítás esetleges módjának, stb.) megítélésében a vásárló és az eladó között vita alakul ki, azt kötelező érvénnyel csak a bíróság döntheti el. A felek igénybe vehetik a fogyasztóvédelmi törvény által létrehozott, a kamarák mellett működtetett békéltető testületet, valamint a területileg illetékes járási hivatalokat. A járási hivatalok elérhetőségei a http://jarasinfo.gov.hu webcímen találhatóak. További nem kötelező érvényű, de irányadó megoldásként amennyiben a felek érdekeltek a gyorsabb rendezésben, fordulhatnak független szakértőkhöz. A szakvélemény kérhető pl. a szakterületi vizsgálólaboratóriumoktól, ill. a bejegyzett igazságügyi szakértőktől, akiket szakértőként a bíróság is ki szokott jelölni.

 

A meghibásodott terméket üzletünk alábbi elérhetőségére tudja visszajuttatni:

Marben Gamba Kft

Manócipő Gyerekcipő Üzlet

2143 Kistarcsa, Móra F. u. 89.